მთავარი სიახლეები მამუკა მდინარაძე საკონსტიტუციო ცვლილებებზე ვენეციის კომისიისგან დადებით დასკვნას ელოდება

მამუკა მდინარაძე საკონსტიტუციო ცვლილებებზე ვენეციის კომისიისგან დადებით დასკვნას ელოდება

9
გაზიარება


მამუკა მდინარაძე საკონსტიტუციო ცვლილებებზე ვენეციის კომისიისგან დადებით დასკვნას ელოდება


+

16 ივნისი. 2017. 16:23

საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი მამუკამდინარაძე, საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით, ვენეციის კომისიისგან დადებით დასკვნას ელოდება.

მამუკა მდინარაძემ განაცხადა, რომ ვენეციის კომისიის ე.წ. წინასწარი დასკვნა პოზიტიური იყო, ხოლო შენიშვნები გათვალისწინებულია.

ბუნებრივია, ჩვენგვაქვსძალიანპოზიტიურიმოლოდინი, რადგანპოზიტიურიიყო.. წინასწარიდასკვნა. რეკომენდაციაწინასწარდასკვნაშიიყობონუსურსისტემასთანდაკავშირებითდაამაზეჩვენწინასწარაცგვქონდაგაცხადებული, რომყოველგვართეორიულრისკსდავაზრვევთდაძალიანკარგია, რომვენეციისკომისიისდასკვნადაემთხვაჩვენსპასუხიბონუსურსისტემასთანდაკავშირებით. ჩვენუფრომეტადდავაზღვიეთბონუსურისისტემისრისკები, ვიდრეესვენეციისკომისიამმიგვითითა. აქსაუბარიასამსხვადასხვამექანიზმზე, კომისიისრეკომენდაციისშესაბამისადჩვენვამბობთ, რომ 89 მანდატიესიქნებამაქსიმალურივარიბონუსურისისტემითმოპოვებული. ჩვენგადავწყვიტეთ,კიდევორი.. ჩამკეტიმექანიზმიგაგვეკეთებინა. ერთიესშეეხებაიმშემთხვევას, როდესაცბონუსურისისტემიდანგამარჯვებულიპარტიავერაკომპლექტებსმთავრობას, ამშემთხვევაში, ბონუსიპროპორციულადგადანაწილდებაყველასხვაპარტიაზე. მთავარიჩამკეტი, ესარისფარდობითიზღვარი, რომლითაცგამარჯვებულიპარტიამოპოვებულიმანდატების 35%-ზემეტსვერმიიღებსბონუსად. საბოლოოჯამში, ჩვენგანვსაზრვრეთმაქსიმალურიდამინიმალურიზღვარიდამაქსიმალურადდავაზღვიეთრისკები. ბუნებრივია,მოლოდინიგვაქვს, რომამასდაეთანხმებავენეციისკომისია",- განაცხადაამუკა მდინარაძემ.

ვენეციის კომისიამ საბოლოო დასკვნა საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით დღეს უნდა გამოაქვეყნოს.