მთავარი სიახლეები ირაკლი კობახიძე: დღეს ვენეციის კომისიამ დაადასტურა ის, რასაც ჩვენ მთელი ამ თვეების...

ირაკლი კობახიძე: დღეს ვენეციის კომისიამ დაადასტურა ის, რასაც ჩვენ მთელი ამ თვეების განმავლობაში ვამტკიცებდით

5
გაზიარება


ირაკლი კობახიძე: დღეს ვენეციის კომისიამ დაადასტურა ის, რასაც ჩვენ მთელი ამ თვეების განმავლობაში ვამტკიცებდით


+

16 ივნისი. 2017. 17:04

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლიკობახიძის განცხადებით, ვენეციის კომისიამ დაადასტურა, რომ ახალი დოკუმენტი სრულ შესაბამისობაშია იმ პრინციპებთან, რომლებიც დემოკრატიულ კონსტიტუციას საფუძვლად უნდა დაედოს.

დღესვენეციისკომისიამძალიანმყარადდაადასტურაის, რასაცჩვენმთელიამთვეებისგანმავლობაშივამტკიცებდით. ჩვენიმიზანიიყოძალიანდახვეწილიკონსტიტუციისჩამოყალიბება, რომელიცსრულშესაბამისობაშიიქნებოდაკონსტიტუციურისამართლისფუნდამენტურპრინციპებთანდარომელიცჩამოაყალიბებდაძალიანდახვეწილსაპარლამენტომმართველობასდაესმიზანიდღესდაადასტურავენეციისკომისიამ", – განაცხადაირაკლიკობახიძემვენეციაში, სადაც ვენეციის კომისიის 111-ე პლენარულ სესიას ესწრება.